Personvern Troms Billett-app

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med oss. Du kan reise anonymt dersom du ønsker det.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du registrer hos oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Personvern, tilganger og statistikk når du bruker Troms Billett-appen.

Når du bruker Troms Billett kan du reise anonymt med Troms fylkestrafikk. Dette gjelder selv om du registrerer betalingsinformasjonen din til senere bruk. Årsaken er at det er betalingstjenestene og ikke Troms fylkestrafikk, som lagrer bankkort/konto detaljene dine.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Formål

Troms fylkestrafikk behandler personopplysninger for å kunne gi deg mer personlig og bedre oppfølging av kundeforholdet ditt, og tilby tilleggstjenester som:

 • Muligheten til å overføre billetten hvis du mister eller ødelegger mobiltelefonen din.
 • Raskere hjelp og avklaringer hvis du har spørsmål om billetten din, kundeforholdet og lignende.

Dette behandler vi

Vi behandler følgende opplysninger om deg:

 • Kundeopplysninger: Mobiltelefonnummer.
 • Salgsopplysninger: Opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det, eller for å oppfylle en avtale om abonnement med deg. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller si opp avtalen.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Dine opplysninger blir lagret og slettet etter følgende:

 • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring.
 • Dersom du trekker samtykket vil vi slette dine kundeopplysninger innen 14 dager.
 • Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Troms fylkestrafikk om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2

Tilganger på telefonen

For at Troms Billett skal fungere optimalt må appen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelig eller ikke fungere helt optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Tilganger for iPhone:

Sted

Brukes ved billettkjøp for at Troms Billett automatisk kan foreslå en billett for den sonen du befinner deg i. Er stedtjenester avslått kan du fremdeles kjøpe billett, men du må manuelt oppgi stedet billetten skal gjelde fra.

Kontakter

Brukes når du skal sende billetter til telefonnummer lagret i dine kontakter.

Varslinger

Brukes for å sende varslinger før utløp av billetter og betalingskort. Er varslinger avslått, kan du fremdeles kjøpe billett.

Bakgrunnsoppdatering

Brukes for å oppdatere kontrollkode og dagens bilde i løpet av natten slik at du ved billettkontroll alltid har gyldig kontrollkode og bilde. Er bakgrunnsoppdatering avslått, kan du fremdeles kjøpe billett.

Mobildata

Benyttes for å kommunisere med Troms Billett ved kjøp av billett. Er mobildata avslått, må du ha tilgang til trådløst nett (Wi-Fi) for å kjøpe billett. Du må også ha nettverkstilgang for å kunne vise kontrollkode og dagens bilde ved billettkontroll.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette under Troms Billett fra innstillinger på telefonen din.

Tilganger for Android:

Lese telefonstatus og -identitet

Brukes for å sikre billetten mot forfalskning ved å knytte den til din telefons unike ID. Troms Billett har ikke tilgang til å utføre telefonsamtaler.

Få tilgang til nøyaktig posisjon (GPS- og nettverksbasert)

Brukes ved billettkjøp for automatisk å foreslå billett for den sonen du befinner deg i. Er stedtjenester avslått, kan du fremdeles kjøpe billett, men må manuelt oppgi stedet billetten skal gjelde fra.

Motta data fra internett

Brukes for å kommunisere med Troms fylkestrafikk ved kjøp og nedlastning av billetter til din mobil.

Få full nettverkstilgang

Brukes for å motta feilmeldinger og informasjon fra Troms fylkestrafikks billettsystem.

Se nettvekstilkoblinger

Brukes til umiddelbare feilmeldinger hvis nettverket er nede. Dette for at du skal få rask beskjed, og ikke vente unødvendig lenge.

Kjøre fra oppstart/automatisk start fra oppstart

Brukes for å sende varslinger før utløp av billetter og betalingskort.

Forhindre telefonen fra å sove

Brukes for å sikre kommunikasjonen mellom telefonen og Troms fylkestrafikks billettsystem.

Kontrollere vibreringen

Brukes for at telefonen kan vibrere ved varsling.

Lese synkroniseringsinnstillinger

Brukes for at periodebilletter skal oppdateres automatisk med kontrollkode og dagens bilde.

Bruke fingeravtrykkmaskinvare

For å bruke fingeravtrykk som alternativ til passord.

Lese kontaktene dine

Brukes for å sende billetter til telefonnummere lagret i dine kontakter.

Kontroller overføring av data med NFC-teknologi

Brukes for å lese innhold på reisekort.

Ønsker du å slå av tilganger, gjør du dette fra innstillinger på telefonen din.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Google Analytics i Troms Billett for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker. Dersom du allikevel ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under «Innstillinger» i appen.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Du kan også ta kontakt på kundesenteret vårt.

Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din.

Behandlingsansvarlig

Troms fylkeskommune ved Troms fylkestrafikk er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker våre tjenester.

Troms fylkeskommune ved Troms fylkestrafikk behandler personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven.

I behandlingen av personopplysninger bruker vi databehandlere innenfor områdene IT-drift og support, inkasso, IT-utvikling, vektertjenester i billettkontroll ol. samt tjenester innen fakturering og inndrivning. Noen av våre databehandlere benytter seg av skytjenester, men behandlingen vil foregå innenfor EU/EØS. Alle opplysninger som kan knyttes til deg krypteres, og krypteringsnøkkelen gjøres utilgjengelig for den aktuelle databehandler.

Reiser du med eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig for dine personopplysninger.

Rettighetene dine

Vi har et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Etter personopplysningsloven og GDPR artikkel 15-22 har du rett til:

 • innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
 • å kreve at opplysningene om deg, som er feil, blir rettet.
 • å kreve at opplysningene om deg blir slettet dersom du trekker samtykke til behandling, eller at Troms fylkestrafikk ikke har rettslig grunnlag for videre behandling. Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester, men du kan fortsatt reise med oss.
 • å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger hvis du for eksempel mener de er uriktige. Dette kan du gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav.
 • å få opplysningene dine overført på et maskinlesbart format til en ny behandlingsansvarlig, dersom du for eksempel flytter ut av Troms.

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Du kan også ta kontakt på vårt kundesenter. Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din.

I tillegg til de registrerte personopplysninger har du rett til å be om innsyn i følgende:

 • Formålene med behandlingen.
 • Hvilken type personopplysninger som behandles.
 • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner.
 • Dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden.
 • Retten til å anmode den behandlingsansvarlige om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling.
 • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet.
 • Dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den som er registrert, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra.
 • Forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering og relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte.
 • Du kan be om innsyn via kontaktskjema eller ved å ta kontakt per telefon eller per post.

 

Kontakt vårt kundesenter på telefon 7778877.

Postadresse hvis du vil sende forespørsel om innsyn per post:

Troms fylkestrafikk
Kunnskapsparken
Bernh. Lund's vei 4
9300 Finnsnes

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter

Behandlingen har liten innvirkning på ditt personvern. Som kunde kan du alltid reise anonymt med oss og vi behandler dine opplysninger for og gi deg ønskede tjenester og følge opp vår transportavtale med deg. Det behandles som hovedregel ikke noen sensitive opplysninger med unntak om saker for skoleskyss.

Opplysningene sendes inn og videreformidles via sikret linje og lagres med begrenset tilgang. Det er utarbeidet rutiner for ulike behandlinger av personopplysninger for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er utført personvernkonsekvens-vurderinger (DPIA) for elektronisk billettering, med akseptabelt resultat.